Beslutninger på generalforsamlinger

Referat ordinær generalforsamling i Fanø Sejlklub 17. marts 2022

29 deltagere.

 

Valg af dirigent: 

Bjarke Jensen

 

Bestyrelsens beretning for det forløbende år:

v/John Nielsen Formand

Normalt plejer vi at mindes personer som er eller har været medlem af Fanø Sejlklub. Jeg har ikke kendskab til at et medlem af sejlklubben har forladt os i det forgangen år, og håber ikke jeg har glemt nogen. Dog vil jeg gerne have at vi sender tanke til Arly som nu sidder deroppe og kigger ned til os. Arly var et mangeårigt medlem og ydede en stor indsats da havnen blev oprettet og i tiden efter. 

Corona satte også sit præg på sidste år. Med restriktioner og forskellige ting som man skulle passe på og være på vagt over for.   Nu ser det endelig ud til at det værste er bag os.

Hvad er der sket i det forgangne år. Nogle medlemmer har været på langfart i de danske farvande. Andre har benyttet nærområdet, og nogle har slet ikke været ude at sejle, men benyttet havn og klubhus til samvær med ligesindede. Alt er ok, blot det har noget med vand og sejlsport at gøre. 

Vores klubstander skal op ved sæson start. Det kom den også sidste år, men standerhejsningen blev uden den store festivitas. Aflyst pga. corona. I år skal vi have standerhejsning lørdag d. 26 marts kl. 1400, så skriv det i jeres kalender.  Og hvis der er tid i overskud mødes vi samme dag kl. 1000, til en kop kaffe og en ostemad inden vi gør klubhus og havn klar til den nye sæson.

Vild med vand blev aflyst sidste år. Corona. Om vi skal afholde dette arrangement i år bliver besluttet af bestyrelsen til konstitueringsmødet. Normalt starter arbejdet med planlægningen allerede i januar, så vi er lidt på bagkant i år, men det skal nu nok gå, da der ligger et grundigt materiale herfor.

Sankt hans blev afholdt som sædvanlig, med afbrænding af heksen, og nogle hyggelige stunder.

Standeren blev taget ned i oktober, som plejer og skriver, med forplejning af aktivitetsudvalget. 

Det plejer at være svært at få medlemmer til at troppe op til midtvejsmødet, hvor der normalt bliver diskuteret på kryds og tværs. Som noget nyt arrangerede vi en midtvejsmøde fest i stedet for. Det blev en succes. Den normale information og diskussion blev efterfulgt at spisning og lidt at drikke. Jeg tror at de som deltog, vil stemme for at det skal vi prøve igen. 

Det er forsøgt at afholde bestyrelses møder hver anden måned. Enkelte gange har det været nødvendigt med at rykke lidt eller afholde et ekstra møde. Møderne forgår i en god stemning og tone. Information fra bestyrelsesmøder har været lavt. Planen var at disse skulle kunne læses på vores hjemmeside. Problemer med opdateringer og andet har gjort at dette ikke er sket endnu. Håber at vi snarest har ny hjemmeside klar.

Klubben har hjulpet kommunen med en opgave at passe på dronningen under hendes dags visit på Fanø. Vi klarede det til ug, og med tommefinger op fra øverstkommanderende ved politiet, samt karakteren fremragende.   Til denne opgave sponsorerede Fanø Kran Service jakker til alle deltagere så vi så lidt professionelle ud. Tak Til Bjørn. Fanø kommune ydede et tilskud til klubkassen ud fra timerforbrug.   

Oprensning af havnen, kører på skinner. Vi vedligeholder dybden med årlig oprensning af 3000 m3. Jeg håber alle er tilfredse, ellers hører jeg gerne herom. Så vil dette tages med til næste oprensning. Næste forventet oprensning skal foregå sidst i april eller først i maj.

Det træ som var indkøbt sidste år til dækket på broerne er monteret. Jes arrangerede flere arbejdsaftener onsdag fra 16 til 20. Arbejdet skred fint frem og blev færdiggjort med det indkøbte. Arbejdsaftenerne sluttede af med pizza eller andet godt. Det var virkelig nogle hyggelige stunder. Jeg vil arbejde for at vi kan blive ved med at have disse hyggelige stunder på havnen.

Vi fik ikke udskiftet musefælde broen sidste år, som besluttet på sidste generalforsamlingen. Stigende priser og konstruktionen, satte en stopper for projektet. Information omkring tilskud var også en af grundene. 

Det bringer mig ind på en af opgaverne i bestyrelsesarbejdet. Ansøgning af LAG midler. Da vi blev oplyst om denne mulighed, startede vi med møder for at se om det var en mulighed og hvordan det skulle gøres. Projektbeskrivelse blev lavet og indhentelse af 2 uafhængige tilbud som var kravet. Hertil gik det fint. Men da tilbuddene var på over 300.000 kr., ændrede alting sig. Ved denne beløbsgrænse skal alt laves om. Der skal laves opfordringsbrev, udbudsregler og projektbeskrivelse. Juridisk rigtige. Godt at Anders var med til dette. Pt. har vi både mundtlig og skriftlig tilsagn og tilskud. Men materialet skal godkendes på kontorer i København, og så kan man jo godt have sin tvivl. Men hvis vores ansøgning skulle blive afvist vil det være den første indsendt af Fanø kommune. Vi har besluttet at få lavet nogle tilbuds-skabeloner som dækker kravene for beløb over 300.000 kr. Det arbejde pågår stadig.

Det søgte tilskud omfatter ny musefældebro, og nyt dæk på den resterende del af syd broen. Det sidste laver vi selv. Vores arbejdskraft konverters til et tilskud.      

Vi har nogle opgaver som skal udføres her i foråret. Den største er reparation af fastgørelse for Nord broen. De storme vi har haft i vinter har lavet skader på broen. Disse er vanskelige at få lavet, men det skal nu nok løses. Mastekranen skal også have nyt tovværk, og så skal der laves noget el-arbejdet.
 Prikker skal også sættes inden d. 1. maj. Rafter kommer først i april.
 Det er planen at der skal være hunderampe på nedgangsbroerne. Tidligere lagde Viggo nye tæpper på hvert år. Nu bliver det en værende løsning med alu-dørkplader.
 På pladsen bag klubhusene står vores bådvogne. Nogle som benyttes, men der står også en del som ikke benyttes længere. Vi har derfor lavet et system, hvor medlemmer med bådplads, kan få et plastikskilt som sættes på bådvognen.  Disse plastik skilte er med nummer, således at man altid kan se hvem der ejer bådvognen. Disse skilte kan fås efter generalforsamlingen. Senere vil der blive sat en deadline for hvornår der skal være skilt på bådvogne. De som ikke har skilt på vil blive fjernet.
 Vi har gennem nogen tid forsøgt at finde ud af hvem der har hvilke nøgler. Det er ikke lykkedes, så låse til klubhuset vil blive skiftet ud snarest. Systemet vil blive baseret på både låsebrikker og nøgler. Daglig adgang til klubhuset vil blive med låsebrik. Bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer af diverse udvalg vil få udleveret nøgle. Eksisterende nøgler byttes lige over med nøglebrik.  Nye nøgle brikker kan erhverves for 150 kr. i depositum. For udlevering af nøglebrikker, bådevogneskilte eller årsmærker, kan disse afhentes hver tirsdag og torsdag formiddag, 0930 til 1030, samt de samme dage eftermiddag 1400 til 1500. Ole og Poul E vil være der i disse tidsrum. Efter konstitueringen vil flere tidspunkter blive annonceret.      
 Som noget nyt vil vi prøve med selvdannede grupper som kan udføre en specifik opgave når de vil og kan. Så det er blot at melde sig til en opgave. Der er både små og store.

Nationalparken Vadehavet har bedt om at få sat en platform op på molen. De opmærksomme har nok også set at der er gravet lidt, og lagt stabilgrus ud. Det er her platformen skal stå. Vi har slået en handel af så platformen får den bedste plads, og der bliver lavet adgang derhen for handicappede. Dvs. at vejen langs med el-standerne bliver planet ud i stedet som nu noget hublet.

De senere år har der været medlemmer som ikke betaler til tiden. Nogle er gengangere. Og enkelte ville selv bestemme hvornår der skulle betales. Det er der ryddet lidt op i nu. Og i år har næsten alle betalt til tiden. Der var lige nogle enkelte telefon opkald som skulle gøre inden vi var 100% imål.

Om det skyldes vores nye kasserer, Anders eller andet ved jeg ikke. Men jeg er dybt taknemmelig for det arbejdet og den hjælp jeg/vi har i Anders. Jeg tror han kender alle jura regler. Og den anden vej har Kirsten hjulpet Anders med at regne den ud og få tallene til at stemme.    

Junior afdelingen køre også på skinner. Med Thor og co. ved roret for juniorer og Thomas for de voksne sejlere. De ugentlige sejladser slider på materialet. Vi søger derfor løbende efter sponsorater. Sidste år støttede Sydfynske damp og Sparekassen på Fanø med indkøb af joller, og Danibo med pokaler og andet til klubmesterskabet. Der skal lyde en stor tak til disse for hjælpen. 

Der skal også lyde en stor tak til alle de som arbejder i et udvalg eller blot giver en hjælpende hånd. Uden det arbejde og den hjælp,   kunne Fanø Sejlklub ikke eksistere.

Med dette vil jeg gerne afslutte denne beretning. Håber ikke noget er glemt. I så fald må i have mig undskyldt. Der har været mange gode stunder siden sidste generalforsamling, og der vil komme mange til efterfølgende. Lad os arbejde på at have en god stemning og et godt sammenhold, samt at det er en glæde ved at komme i Fanø Sejlklub og benytte Nordby lystbådehavn.

 

 

 

 

Forlæggelse af regnskab for det år godkendelse:

Regnskabet godkendes

 

Fastsættelse af kontingent/prisleje for 2022

Uændret kontingent/pladsleje

 

Behandling af indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

 

Fremlæggelse af budget:

Der budgetteres 145.875 i negativ resultat.

Inkl. Ny musefælde bro med tilskud fra LAG

 

Valg af ny Kasser

Anders Bentzen er på valg og bliver genvalgt.

 

Valg af øvrige bestyrelsesmedlem 5 medlemmer (2 i lige år og 3 i ulige år)

Nicolai Søbye Nissen træder ind i bestyrelsen

Jane Nygaard træder ind i bestyrelsen

 

Valg af 2 suppleanter

Johnny Hansen

Peter Schmidt

Valg af 2 revisorer + 1 suppleant

Iben Gejl Christensen

Suppleant: Kirsten Hvidberg

 

 

 

Udvalg:

 

Dansk sejlunion: Per S.Hansen

Vadehavsklubberne: John Nielsen

Optimistudvalg: Thor Berg, Søren Damgaard Jørgensen, Thor Flindt-Petersen, Henrik Pedersen

Havnemester: Claus Islin Jæger

Pladsfordeling: Claus Islin Jæger

Opsynsmænd (m/k): Claus Islin Jæger, Esther Islin Jæger

Tekniske chefer: John Nielsen, Claus Islin Jæger, Kasper Kirkegaard

Storflodsudvalg: John Nielsen, Jes Sonnichsen, Peder Gejl Hansen, John Lui Sørensen, Brian Schmidt

Prikkeudvalg: John Nielsen, Peter Schmidt, Allen Islin, Foreningen Martha, Torben Korsgaard

Spiludvalg:  Peder Gejl Hansen, Brian Schmidt, H.C. Egetoft, Poul E. Svendsen, Kasper Kirkegaard, Niels Skelmose, Claus Islin Jæger, John Nielsen, Johnny Hansen

Klubhusudvalg: Claus Islin Jæger, Esther Islin Jæger, Annelise Halcrow, Benny Werner

Aktivitetsudvalg: Hanne Skelmose, Annelise Halcrow, Jane Bjerg, Bestyrelses repræsentant

Udlejning af klubhus: Benny Werner 

Nyhedsbrev: John Nielsen

Hjemmeside: Kasper Kirkegaard

Ansøgning fondsmidler: Per S. Hansen, Anders Bentzen

 

Evt:

Foreningen Martha vil gerne lukke op for snakken om at give ekstra i kontingent (passager takst) på baggrund af det ekstra forbrug Marthas passagerer har på broerne, toiletter, klubhuset mm.

Der aftales et møde mellem foreningen Martha og Fanø sejlklub.

Kurt Nielsen vil gerne deltage i aktiviteter.

Fornyelse af førstehjælpskasse i klubhuset, det sørger klubhusudvalget for.

Iben Gejl Christensen spørger til hvornår der kan hentes mærker til vogne, både osv. det er tirsdag og torsdag. 09.30 til 10.30 og 14.00 til 15.00 begge dage.

Nøgler til klubhuset bliver skiftet til brikker tirsdag den 29.3.2022

Referent: Kasper Kirkegaard